PlastiDip Thinner 1 L / 5 L 

GEVAAR    H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp - H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt - H315-Veroorzaakt huidirritatie - H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel - H332-Schadelijk bij inademing - H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken - H373-Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden - P102-Buiten het bereik van kinderen houden - P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken - P260-Damp, Nevel niet inademen - P305+P351+P338+P310-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen - P501-Inhoud en verpakking afvoeren naar een geautoriseerde afvalverwijderingsinstallatie.

     PlastiDip Verdünner 1 L / 5 L

GEFAHR    H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar - H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein - H315-Verursacht Hautreizungen - H318-Verursacht schwere Augenschäden - H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen - H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen - H373-Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen - P260-Dampf, Nebel nicht einatmen - P305+P351+P338+P310-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Arzt anrufen - P501-Inhalt und Behälter autorisierter Abfallentsorgungsanlage zuführen.

     PlastiDip Thinner 1 L / 5 L

DANGER    H225-Highly flammable liquid and vapour - H304-May be fatal if swallowed and enters airways - H315-Causes skin irritation - H318-Causes serious eye damage - H332-Harmful if inhaled - H336-May cause drowsiness or dizziness - H373-May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

P101-If medical advice is needed, have product container or label at hand - P102-Keep out of reach of children - P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. - P260-Do not breathe Vapours, Mist - P305+P351+P338+P310-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a doctor - P501-Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.