PlastiDip Tinten 

WAARSCHUWING    H226-Ontvlambare vloeistof en damp - H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie

P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken - P233-In goed gesloten verpakking bewaren - P240-Opslag- en opvangreservoir aarden - P241-Explosieveilige elektrische /ventilatie-/verlichtings-/… apparatuur gebruiken - P280-oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen - P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen - P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar een geautoriseerde afvalverwijderingsinstallatie

     PlastiDip Tinte

ACHTUNG    H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar - H319-Verursacht schwere Augenreizung

P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen- P233-Behälter dicht verschlossen halten - P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden - P241-Explosionsgeschützte  elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/… verwenden. - P280-Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe tragen - P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen - P501-Inhalt/Behälter autorisierter Abfallentsorgungsanlage zuführen

     PlastiDip Tints

WARNING    H226-Flammable liquid and vapour - H319-Causes serious eye irritation

P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking - P233-Keep container tightly closed - P240-Ground/bond container and receiving equipment - P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/… equipment - P280-Wear eye protection, face protection, protective clothing, protective gloves - P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing - P501-Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.